Witamy na stronie internetowej CAMZYOS™ dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

Ten lek podlega dodatkowemu monitorowaniu. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego są proszone o zgłaszanie wszelkich podejrzewanych działań niepożądanych.

 

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są zgodne z  treścią materiałów edukacyjnych dostępnych w formie papierowej oraz elektronicznejLista Kontrolna dla lekarza >

Lista kontrolna zawiera informacje, które należy wziąć pod uwagę podczas leczenia pacjentów produktem leczniczym CAMZYOS oraz udzielania porad pacjentom i (lub) ich opiekunom, szczególnie w przypadku występowania ryzyka:

  • Toksyczności dla zarodka i płodu
  • Niewydolności serca spowodowanej dysfunkcją skurczową
  • Zdarzeń niepożądanych spowodowanych nadmierną ekspozycją na mawakamten w wyniku interakcji z inhibitorami CYP2C19 u osób z ultraszybkim i średnim metabolizmem CYP2C19 oraz umiarkowanymi lub silnymi inhibitorami CYP3A4 u osób wolno i prawidłowo metabolizujących CYP2C19.

Należy pamiętać, że lista kontrolna nie jest kompletnym żródłem informacji

CYP=cytochrom P450